SUSTAINABILITY AT ELFA

En hållbar framtid för alla är verkligen ingen enkel sak. Detta är vår viktigaste uppgift, och så kommer det garanterat att förbli. Och Elfas ambitioner är höga. Vi har gjort det till vår sak att ha en positiv inverkan på våra medmänniskor, vårt samhälle och vår planet. Och det är inte bara tomma ord. Vi agerar. Här är en del av det vi gör.

Positiv inverkan på människor

Vi arbetar ständigt för jämlika, hälsosamma och säkra arbetsplatser, för såväl Elfas medarbetare som våra leverantörer och partners medarbetare. Det gör vi exempelvis genom att:

- Sträva efter att upprätthålla de högsta standarderna inom hälsa och säkerhet för våra medarbetare

- Främja mångfald och jämlikhet

- Ha nolltolerans mot alla former av hotfullt beteende, trakasserier och diskriminering

- Tillse att Elfas uppförandekod följs

Positiv inverkan på samhället

Elfa är en samhällsaktör som bidrar till rättvis handel, främjar mänskliga rättigheter och uppmuntrar till hållbar konsumtion. Det gör vi exempelvis genom att:

- Bedriva vår verksamhet i linje med FN:s Global Compact

- Öka medvetenheten och motivera konsumenter att ställa om till en hållbarare livsstil

- Ge bidrag till UNICEF

- Skydda och främja rättvis handel och rättvis konkurrens

Positiv inverkan på  planeten

Elfa är starkt engagerat i att agera för miljön och klimatet, vilket innebär att vi:

- Följer Parisavtalet. Genomför livscykelanalyser och beräknar vårt koldioxidavtryck. På så vis kan vi minska vår klimatpåverkan genom alla stadier av våra produkters livscykel

- Möjliggör cirkularitet genom att utveckla hållbara produkter som varar en livstid och är enkla att förändra, återanvända och återvinna

- Tillämpar miljöledningssystem i våra produktionsanläggningar

Elfa och FNs globala mål

FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG) syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. För oss på Elfa är det viktigt att ta vårt ansvar för en hållbar utveckling för alla, och vi har därför skrivit under UN Global Compact. Det innebär bland annat att de tio principerna är integrerade i vår affärsstrategi, i policys och rutiner.

Att underteckna UN Global Compact innebär också ett löfte om att ständigt arbeta för att öka förståelsen och engagemanget i FN:s globala mål för hållbar utveckling. Det är något vi gör dagligen. I vårt arbete lägger vi ett särskilt fokus på de tre mål, som vi kan bidra mest till: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (SDG 8), Hållbar konsumtion och produktion (SDG 12) och Fredliga och inkluderande samhällen (SDG 16).