PERSONUPPGIFTSPOLICY – FÖRSÄLJNING PÅ WWW.ELFA.COM

Denna personuppgiftspolicy beskriver hur Elfa Lumi AB, org.nr 556052-5296, (”Elfa”) behandlar dina personuppgifter. Med benämningarna ”vi”, ”våra”, ”vårt” och ”oss” i denna policy avses Elfa. Vi värnar om din integritet och kommer i alla lägen se till att; vi behandlar dina personuppgifter på ett lagenligt sätt. 

1 VEM ANSVARAR FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Elfa är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

2 OM VEM BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar personuppgifter om Kunder eller presumtiva kunder, dvs. privatpersoner som köper eller på annat sätt visar intresse för våra produkter eller tjänster via vår hemsida, t.ex. genom att boka tid för möte avseende våra produkter eller tjänster. 

3 VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?

Vi kan komma att behandla både uppgifter som du lämnar till oss och som vi samlar in från dig såsom namn, adress, leveransadress, e-postadress och telefonnummer.

4 VARFÖR OCH ENLIGT VILKEN RÄTTSLIG GRUND BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

4.1 För att kunna ingå och hantera avtal med dig. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. Om du inte lämnar dina ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att erbjuda våra produkter och tjänster eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig. 

4.2 Vi inhämtar och behandlar även personuppgifter tillhörande dig i syfte att kvalitetssäkra vår verksamhet, att kontakta dig och/eller erbjuda samt marknadsföra våra tjänster eller produkter till dig. Vi kan också komma att skicka relevanta marknadsföringserbjudanden till dig i form av bl.a. nyhetsbrev, kampanjerbjudanden via e-post, sms m.m. Den lagliga grunden är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet och möta dina behov samt marknadsföra våra produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet mot bakgrund av de potentiella fördelar som marknadsföringen medför för dig. Du har dock rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring.

4.3 Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att Elfa har en rättslig förpliktelse att fullfölja, exempelvis personuppgifter som behandlas till följd av vår bokföringsskyldighet eller andra skyldigheter som åvilar oss enligt lag.

5 HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER? 

5.1 Vi lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter.

5.2 Vi sparar uppgifter om dig som kund så länge det finns ett aktivt avtal. Efter avtalsförhållandet har upphört sparar vi personuppgifterna så länge ett rättsligt anspråk förs eller kan göras gällande i anledning av avtalet. Vi kan emellertid behöva lagra personuppgifterna även efter denna tidsperiod, bl.a. för att administrera eventuella garantier eller reklamationsfrister, för att följa lagkrav, för hantera andra rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Elfa men som inte härrör från något avtal, eller för att marknadsföra tjänster och skicka erbjudanden som vi tror kan vara av intresse för dig.

5.3 De uppgifter som vi behandlar om dig för marknadsföringssyften sparar vi tills du invänt mot denna behandling av dina personuppgifter. Invänder du mot behandlingen raderar vi dina personuppgifter snarast möjligt.

6 VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA UPPGIFTER?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av tredje part. Det kan röra sig om koncernbolag, tjänsteleverantörer, verksamhetskonsulter, myndigheter etc. Exempel på situationer när dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part är när sådan åtgärd krävs med anledning av lag, tvist, myndighetsförfrågan eller beslut, efter egen begäran eller när det krävs för uppfyllelse av ett för oss berättigat intresse. Elfa förblir alltjämt personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som överlämnas. Tredje part blir, beroende på omständigheterna, antingen självständigt personuppgiftsansvarig, med Elfa gemensamt personuppgiftsansvarig eller Elfas personuppgiftsbiträde.

7 HUR OCH VAR LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Elfa vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig eller olaglig behandling och åtkomst, förlust, förstörelse eller skada på personuppgifter, och därigenom säkerställa en lämplig säkerhetsnivå. Elfa kommer endast att behandla dina personuppgifter inom EU/EES.

8 PROFILERING

Elfa kan komma att behandla dina personuppgifter genom profilering, såsom analys om hur du använder vår webbplats, om vilka erbjudanden du varit intresserad av, uppgifter om dina inköp m.m. för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig. Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Om sådan behandling är nödvändig för ingående eller fullgörande av avtal med dig eller om sådan behandling är tillåten enligt tillämplig lagstiftning, kan vi dock alltjämt fortsätta behandla dina personuppgifter.

9 VAD HAR DU SOM REGISTRERAD FÖR RÄTTIGHETER?

9.1 Du har rätt att vända dig till oss och begära tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig, samt begära information om bl.a. ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna. Elfa kommer att förse dig med kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas. Vid eventuella extra kopior kan vi komma att ta ut en administrationsavgift. 

9.2 Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter rättade, kompletterade eller, under vissa förutsättningar, begränsade. 

9.3 Du har även rätt att få dina uppgifter raderade, bl.a. om de inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om behandlingen av dem baseras på samtycke som återkallats. Det kan dock finnas lagkrav eller avtalsförhållande som gör att vi inte kan radera dina personuppgifter.

9.4 Du har rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av intresseavvägning. Du har även rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om dessa behandlas för direkt marknadsföring.

9.5 Du har rätt att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit Elfa och föra över dem till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Detta gäller dock under förutsättning att det är tekniskt möjligt och att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal. 

9.6 Om du har frågor eller är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss via, dataprotectionofficer@elfa.com Du har även rätt att ge in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, datainspektionen@datainspektionen.se

10 ÄNDRINGAR AV POLICYN

Elfa förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna policy. Vid materiella ändringar i policyn eller om befintliga uppgifter ska behandlas på annat sätt än vad som anges i policyn, kommer Elfa informera om detta på lämpligt sätt. 

Cookie policy

Information om cookies på vår webbplats

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003 skall alla besökare på webbplatser som använder cookies informeras om detta. Besökaren skall även ges möjlighet att förhindra att cookies lagras på datorn.  En cookie är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker en webbplats som använder cookies. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar.  Vår webbplats använder ibland cookies och då enbart för att göra det lättare för dig att använda våra sidor.  Om du inte accepterar att det sparas cookies i din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare (Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox m fl) så att den inte sparar cookies.

 

Hur du undviker cookies 

Om du vill undvika cookies är det enklaste sättet att du i den webbläsare du använder ändrar i inställningarna för internetsäkerhet.  I till exempel webbläsaren Internet Explorer kan du under: ”Verktyg –> Internet-alternativ –> Säkerhet –> Anpassad nivå” välja att inte låta cookies lagras på din dator.

Du kan också välja att varje gång bli tillfrågad om du accepterar en cookie innan en sådan lagras i din dator.  Lagen om elektronisk kommunikation  För mer information om lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) kan du besöka Post- och telestyrelsens hemsida, http://www.pts.se